Dutch mayors want to ban polygamists

The mayors of four Dutch cities – Amsterdam, The Hague, Utrecht, and Rotterdam, plan to ask the government not to grant citizenship to foreign nationals who have more than one wife. Even though polygamy is banned in the Netherlands, Dutch towns currently register such marriages, and do not ask whether or not an applicant is polygamous. The national statistics office estimates several hundred of polygamous cases across the country, with over 100 who have received citizenship in Amsterdam alone.

Full-text article available here. (Some news sites may require registration)

Moroccan imam union erected in Utrecht

Moroccan imams in Utrecht have erected their own union. The Moroccan Imam Union (Marokkaanse Imam Bond, MIB) will pose quality demands on imams, give courses and training, advise authorities, and serve as a contact point for the media, said the union’s interim-chairman and imam Yassin Elforkani. Elforkani said he places value on the importance on the organization having a professional profile, saying that not just anyone can call themselves an imam.

Women’s Activism in the Muslim Community in Britain

Full title: Organizing for Our Rights: Women’s Activism in the Muslim Community in Britain – Developments, Challenges, Prospects

This is the first event in the 2007 ISIM lecture series at Utrecht University on aspects of the Muslim presence in Europe. Keynote speaker is Cassandra Balchin. Further speakers in the series are Maleiha Malik, Christine Jacobsen, Werner Schiffauer, and Suha Taji-Farouki. Cassandra Balchin is a freelance researcher, writer and human rights advocacy trainer, focusing on networking, advocacy, and policy work in the context of Muslim communities in Britain.

Netherlands: Trouble with Moroccan criminal youth

In Utrecht mayor Annie Brouwer will set up a prohibition on gathering in a part of Kanaleiland-Noord. The situation is getting out of control according to a mayor spokesperson on “4 in het land” program. The program “4 in het land” spent several weeks investigating in Kanaleneiland-Noord after the municipality put up fences around a senior home in order to cut off escape routes for criminals on scooters. The camera crew was chased out of the neighborhood three times by groups of youth, within five minutes. The first time a company car was destroyed and camera equipment was stolen. In the following attempt a reporter was pelted with stones. On the third attempt the crew had to flee when a group of youth stormed the car and smashed it up. The editors of the show then decided to interview the residents undercover. Residents told the reporters that they didn’t call the police anymore since the youth then get back at them.

Pronk wants to talk with Taliban

UTRECHT – Jan Pronk, candidate for chairmanship of the Labour PvdA, has urged for negotiation with the Afghan Taliban insurgents. Only in this way can the Dutch mission in the province of Uruzgan be successful, Pronk said at the opening of the 41st Peace Week in Utrecht on Saturday. Pronk said that the West must sometimes negotiate with parties that have acted atrociously because otherwise there is no prospect of a lasting solution to a situation of repression and violence. He has experience with war situations. Last year the former minister for Development cooperation was forced to leave his post as UN special envoy in Sudan because he had voiced harsh criticism of the country’s government and military.

Space for Islam? Urban policy, resources, and organizations

Published in Dutch only: “Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties”

In deze minutieuze studie legt Marcel Maussen de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving met `de’ islam bloot. Hij doet dit door de toon van het publieke en politieke debat, het gevoerde beleid en de relaties tussen islamitische groeperingen en instellingen en de gemeentelijke overheden nader te bekijken in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Hij groepeert die onder vier beleidsvisies — marginalisering, pluralisme, dialoog en assimilatie — en laat de consequenties van die visies zien. Als contrast toont hij hoe men in vroeger tijden in Nederland met ‘de’ islam omging en, vergelijkenderwijs, hoe de dagelijkse praktijk in Frankrijk is.

Uit dit onderzoek blijkt dat er regelmatig afhankelijk van de politieke samenstelling van gemeentecolleges en van het Iandelijke politieke klimaat breuklijnen zijn in het gevoerde beleid. Veelal blijkt ook dat hoe directer het beleid bij en met burgers en organisaties op buurt of stadsdeelniveau wordt ontwikkeld en in praktijk gebracht, hoe minder ruis en confrontaties tussen de stad en haar islamitische bewoners voorkomen.

De opname van een relatief nieuwe godsdienst in onze samenleving raakt niet alleen aan fundamentele staatsrechtelijke waarden, maar vereist ook pragmatische regelingen. Lezing van deze studie helpt gemeentebestuurders en alien die hen bijstaan om vooral met gezond verstand, burgermansfatsoen en liefde voor democratie en burgerparticipatie zowel de rechtsstaat te beschermen als hun eigen stadsbewoners in deze rechtsstaat in te sluiten.

About the author:
Marcel Maussen is politicoloog en verbonden aan de afdeling Politicologie en het Instituut voorMigratie en Etnische Studies CIMES) van de Universiteit van Amsterdam.

Anti-Islam: Mosques Tucked Away

ROTTERDAM – Almost 70 new mosques will be built or extended in the next four years. AD’s own research of 485 municipalities found that most of them will be built on the outskirts of residential districts, in industrial areas, or other out-of-the-way places. According to Marcel Maussen, a researcher in Amsterdam, this is partly because prayerhouses, with their additional facilities, are simply too large for some residential districts, and “few people would want 2,000 people outside their door on a Friday afternoon”; on the other hand, the “banishment” of mosques to industrial areas and roadside pastures is also a sign of growing anti-Islamic sentiment. {(continued below in Dutch} Maar er is volgens hem ook een andere verklaring voor de _verbanning’ naar industrieterreinen en weilanden naast snelwegen. ,,Dat heeft te maken met een groeiende anti-islamstemming.” Nederland telt binnenkort zeker 450 offici_le moskee_n, waarvan er 115 zijn gevestigd in de vier grote steden. Ze bieden onderdak aan ?_n miljoen gelovigen. Het aantal kerken neemt intussen gestaag af. Het zijn er volgens schattingen van kerkverzekeraar Donatus nu nog ongeveer 4500. Maar vooral katholieke kerken krijgen de komende jaren andere functies. Op verzoek van het AD leverde bijna driekwart van de gemeenten een overzicht van de talrijke nieuwbouw- en uitbreidingsplannen voor moskee_n. De bouwgolf wordt vooral veroorzaakt door een nijpend ruimtegebrek in bestaande moskee_n. Met de vastenmaand ramadan worden in veel gemeenten provisorisch tenten en bouwketens geplaatst om de toeloop aan te kunnen. De te krappe moskee_n leverden in veel gevallen een jarenlange strijd voor een nieuw, groter gebedshuis. De nieuwbouw levert meestal een verdubbeling van de vloeroppervlakte op. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam wordt een deel van de moskee_n aan het oog van gemeentebesturen onttrokken. Het gaat om nieuwe gebedshuizen van vaak jonge, ontevreden moskeebezoekers. Tegen de trend in beginnen zij juist weer in kleine ruimten de islam te prediken.

Allah In The Church

Jan A.B. Jongeneel, the notable Utrecht theologian and missiologist, regards Muslims praying aloud in Protestant churches as a vexing and confusing arrangement, which deconstructs rather than reinforces the embodied practices of syncretism and toleration. {(continued below in Dutch)} De Utrechtse hoogleraar missiologie Jongeneel noemt het in het tijdschrift Kerk en Theologie kwetsend en verwarrend wanneer tijdens een kerkdienst moslims een gebed tot Allah opzenden. Dat is een vorm van syncretisme die zich niet verdraagt met de proclamatie van Christus als de enige Weg tot de zaligheid. Voor orthodoxe protestanten is de stelling van de zendingswetenschapper niet meer dan het intrappen van een open deur. Maar sommige open deuren kunnen niet vaak genoeg ingetrapt worden. Zeker als te constateren valt dat er continu pogingen worden gedaan het gat te dichten. Mede onder invloed van de toestroom van moslims naar West-Europa en als gevolg van de aanhoudende dreiging van moslimterrorisme doen overheden en maatschappelijke organisaties en kerken voortdurend pogingen om het gesprek met aanhangers van de islam op gang te krijgen en gaande te houden. Bekend uitgangspunt daarbij is dat er meer is dat bindt dan dat scheidt. Dat blijkt inderdaad vaak een doeltreffend middel om de gespannen verhoudingen te normaliseren. Punt is wel of het kwantitatieve meer ook kwalitatief het meeste is. Veel moslims zoeken net als veel niet-moslims naar een manier om vreedzaam met andere burgers te leven. Orthodoxe islamieten wijzen een samenleving waar alles kan en mag af. Dat op zich delen ze met veel orthodoxe christenen, al is de invulling van bepaalde regels soms gans anders. Maar daarmee is de gapende kloof tussen christendom en islam zeker niet gedicht. Die blijft even wijd. De God van het christendom heeft niets van doen met de god van de islam. Moslims aanvaarden niet dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij de enige Weg tot zaligheid is. Dat is een peilloos diep verschil van opvatting. Voorstanders van de dialoog tussen moslims en christenen beklemtonen nogal eens dat moslims veel waarde hechten aan het Oude Testament en erkennen dat Jezus een groot profeet was. Dat moge zo zijn. Dat is wellicht ook een startpunt voor een evangelisatiegesprek. Maar het mag geen reden zijn voor een discussie op basis van gelijkwaardigheid om al pratend bij het midden uit te komen. Want dat midden heeft geen grond; daar gaapt de kloof. Ooit begon de oecumenische beweging als een streven dat de eenheid onder christenen wilde bereiken. Daar waren al grote vragen bij te stellen. Maar met alle dogmatische diversiteit hadden de deelnemers nog wel gemeen dat ze Christus als Heere erkenden. De moderne oecumene gaat veel verder. Daar is de persoon van Christus niet langer uniek. Jongeneel wijst terecht het gebed van een moslim in een kerkdienst af. Op de plaats waar de Naam van Christus wordt verkondigd, is geen ruimte voor het aanroepen van de naam van hen die geen god zijn. Zij die een dergelijk gebed toestaan, plegen verraad aan die ene Weg tot zaligheid. Dat fundamentele verschil is het meest wezenlijke dat moslims en christenen scheidt. Verschillen van opvatting over het al dan niet gebruiken van geweld, culturele verschillen, zij zijn ondergeschikt aan het antwoord op die ene vraag: Wie is Christus voor u?